تست های روانشناسی شخصیت

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenan convallis.

تست روانشناسی ازدواج و خانواده

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenan convallis.

تست هوش

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenan convallis.

تست روانشناسی کودکان

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenan convallis.

تست روانشناسی عشق

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenan convallis.

تست هوش هیجانی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenan convallis.

تست های استخدامی و شغلی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenan convallis.

معرفی مراکز مشاوره روانشناسی

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenan convallis.

تست های روانشناسی، اساسا به دو گروه شناختی و غیر شناختی تقسیم می شوند. تفاوت تست های شناختی و غیر شناختی در این است که در تست های شناختی جواب صحیح و غلط وجود ندارد و صرفا توصیفی از آزماینده برای ما ترسیم می نماید بدین معنا که می توانیم با بررسی تست های شناختی مثلا به شخصیت آزمایش شونده پی ببریم. کلیه تست های شخصیت جز تست های شناختی محسوب می شوند. به همین دلیل پاسخ صحیح و غلط در این تست ها معنا ندارد مثلا این که آیا شما ترجیح می دهید در تعطیلات منزل بمانید یا به تفریح بروید پاسخ هیچ یک نه صحیح و نه غلط می باشد بلکه به وسیله این تست می توانیم شناختی نسبت به آزماینده بدست آوریم. تست های غیر شناختی به تست های گفته می شود که پاسخ صحیح و غلط دارد مانند تست هوش که نسبت به پاسخ آزماینده می توانیم اعلام نماییم که چند درصد از پاسخ ها صحیح و چند درصد غلط می باشد. بنابراین انواع تستهای روانشناسی که در وجود دارد به گروه های شناختی و غیر شناختی تقسیم می شود.
تست های شناختی: تست روانشناسی کودکان ، تست رواشناسی شخصیت ، تست روانشناسی شغلی و اجتماعی ، تست روانشناسی عشق، ازدواج و خانواده ، تست روانشناسی هوش هیجانی ، تست روانشناسی مشکلات رفتاری
تست های غیر شناختی: تست هوش